Regulamin sklepu Kwiaciarnia – Cuda Wianki

§1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Cuda Wianki, dostępny pod adresem internetowym www.galeriacudawianki.pl prowadzony jest przez Sebastian Kaczmarek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FHU SAVARES wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7691061432 REGON 590689881.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich klientów Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2
Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FHU SAVARES Sebastian Kaczmarek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7691061432 REGON 590689881.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.galeriacudawianki.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – kompozycje kwiatowe oraz inny asortyment prezentowany w Sklepie, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określone w zamówieniu. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.galeriacudawianki.pl
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§3
Kontakt ze sklepem

Adres Sprzedawcy: ul. Kolejowa 6, 97-400 Bełchatów

Adres e-mail Sprzedawcy: galeriacudawianki@gmail.com

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 725 322 755

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 15 1140 2004 0000 3102 2369 8825

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od poniedziałku do soboty w godz. 9.00 – 21.00

§4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,

§5
Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport i dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§6
Zasady składania zamówienia

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są składane poprzez Formularz Zamówienia, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.
 3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
 4. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
 5. w przypadku złożenia zamówienia płatnego za pobraniem lub przy odbiorze osobistym Towaru – rozpoczyna się w momencie pozwalającym terminowo dokonać realizacji zamówienia.
 6. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w dni robocze od poniedziałku do soboty zgodnie z poniższymi punktami:
 7. Zamówienia przyjęte do godziny 11:00 ( od poniedziałku do piątku) realizowane będą tego samego dnia, jednak nie szybciej niż 3 godziny od momentu złożenia zamówienia z dostawą do godziny 21:00. Chyba, że klient wskaże inny termin w następnych dniach roboczych.
 8. Zamówienia złożone po godzinie 11:00 będą realizowane najwcześniej następnego dnia roboczego  zgodnie z wybraną godziną dostawy przez klienta, jednak nie wcześniej niż o godzinie 09:00.
 9. Zamówienia przyjęte w niedzielę bądź święto zostanie zrealizowane w najbliższym dniu roboczym od godziny 09:00, chyba, że klient wybierze  inny dzień roboczy na realizację dostawy.
 10. Każde zamówienie jest ewidencjonowane w systemie sklepu. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
 11. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  1. Telefon – 725 322 755
  2. E-mail – galeriacudawianki@gmail.com
  3. Adres korespondencyjny – ul. Kolejowa 6, 97-400 Bełchatów.
 12. Ceny Towarów prezentowane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 13. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Sprzedawcy wskutek wprowadzenia w błąd w zakresie danych teleadresowych lub innych parametrów uniemożliwiających dostawę Towaru.

§7

Realizacja zamówienia
Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówień złożonych w Sklepie odbywa się z wykorzystaniem środków transportu Sprzedającego.
 2. Koszt dostawy na terenie miasta Bełchatowa oraz do miejscowości bezpośrednio okalających miasto Bełchatów doliczany jest do wartości zamówienia podczas jego składania za pośrednictwem formularza. Klient sam dokonuje wyboru miejsca i odległości dostawy. Koszt dostawy automatycznie dolicza się do wartości zamówienia.
 3. Godzina dostawy towaru zawiera się w przedziale godzinowym i zostaje wskazana przez klienta. Może nastąpić po minimum 3 godzinach od chwili przyjęcia zamówienia przez sprzedającego z zastrzeżeniem § 7 a i b.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany godziny dostawy, po uprzednim poinformowaniu klienta.
 5. Jeżeli dostawca nie zastanie odbiorcy pod wskazanym adresem, poinformuję zamawiającego o tym fakcie drogą telefoniczną lub mailową na wskazany w formularzu telefon kontaktowy lub email. W takiej sytuacji zamówienie uważa się za zrealizowane. Towar będzie możliwy do obioru przez zamawiającego w siedzibie firmy lub zamawiający może ponowić próbę dostawy pod wskazany adres bądź inny za dodatkową opłatą. Koszt ponownej dostawy na terenie miasta Bełchatowa wynosi 20 zł. Koszt dostawy poza miasto Bełchatów wyliczany jest z formularza podczas składania zamówienia.
 6. Zdjęcia Towarów prezentowane na stronach internetowych Sprzedawcy mają charakter poglądowy. Z racji tego, że kompozycje kwiatowe składają się z żywych kwiatów ciętych oraz dostępnych sezonowo, stąd Towar będący przedmiotem zamówienia może w sposób nieznaczny różnić się od kompozycji prezentowanych na zamieszczanych zdjęciach. Tym samym sprzedawca zastrzega możliwość dokonywania zmian w zamówieniu i zastępowania produktów, tak aby kompozycja, którą otrzyma Klient była zbliżona do tej, która została zamówiona ( kolorystyka, rozmiar, wartość, użyte rośliny) jednak o fakcie dokonania powyższych zmian sprzedawca poinformuje zamawiającego telefonicznie lub mailowo.

Formy płatności

W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

 • przelewem elektronicznym za pośrednictwem bramki płatniczej
 • przelew tradycyjny
 • płatność za pobraniem

Odstąpienie

Zgodnie z art.38 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od zamówień składanych przez Klienta poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Towarów stanowiących kompozycje kwiatowe lub inne towary będące rzeczami ulegającymi szybkiemu zepsuciu lub mającymi krótki termin przydatności do użycia.

§8

Dane osobowe w sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy z przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą: FHU SAVARES Sebastian Kaczmarek w Bełchatowie. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez złożenie zamówienia i dokonanie płatności przez Klienta oraz potwierdzenie realizacji zamówienia drogą e-mail przez Sprzedawcę.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu: www.galeriacudawianki.pl
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.